Natuurbeheer

Het natuurbeheer in Puyenbroeck is - net zoals het domein zelf - zeer verscheiden.

  • Zo worden de circa 150 ha bosgebied beheerd volgens een bosbeheerplan, met stelselmatige omvorming van de vroegere populierenaanplant naar meer standplaatsgerichte, gemengde bossen volgens de criteria duurzaam bosbeheer en met aandacht voor zachte recreatie.
  • Door de aanleg van het golfterrein in Puyenbroeck, verdween er ook bos in het domein. Deze oppervlakte werd echter volledig gecompenseerd en dit gedeeltelijk binnen het domein. Zo werden enkele hiaten in de oude bospercelen bebost. Hierdoor beschikt het domein ten zuiden van de Zuidlede momenteel over een bijna volledig aaneengesloten bosgebied, enkel doorsneden door aangeduide wandel- en fietspaden. Ten noorden werd het bosgebied om dezelfde reden uitgebreid met een 10 ha groot speelbos. In het golfterrein werd een permanente broedwand voor vogels aangelegd, die ondermeer gebruikt wordt door de oeverzwaluw. 
  • Aansluitend op de oude kasteelbossen werd een ijskelder met succes heringericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen.Soorten zoals de baardvleermuis, franjestaart en grootoorvleermuis werden al gespot in deze ijskelder.
  • Ter verbetering van de visstand werden aan de vijvers van het domein twee ondiepe paaiplaatsen ingericht en voorzien van aangepaste vegetatie waartussen de vissen in alle rust hun kuit kunnen schieten.
  • In uitvoering van het pesticidenreductieplan worden geen sproeimiddelen meer gebruikt in het grootste deel van het dierenpark. Later hoopt men dit te kunnen doortrekken naar het volledige provinciaal domein
  • De bestrijding van de uitheemse waterplant grote waternavel moet voorkomen dat de waterfauna en –flora hierdoor wordt verstikt en afsterft en dat de waterafvoer van het gebied in het gedrang zou kunnen komen. Deze bestrijding gebeurt manueel en dus zonder chemische middelen.
  • Puyenbroeck beschikt over een volledig gescheiden inzameling van afval, ook bij evenementen. Een aangepast afvalplan zorgt voor permanente sensibilisering van bezoekers, kampeerders en organisatoren.

Voor meer informatie omtrent het natuur- en milieubeheer in het provinciaal domein Puyenbroeck kan je contact opnemen met dienst Educatie (zie rubriek contact).

De verschillende invalshoeken van het specifieke natuurbeheer voor het provinciaal domein Puyenbroeck worden op elkaar afgestemd in een globaal Beheerplan Harmonisch Park- en Groenbeheer, dat momenteel nog in opmaak is. Dit plan beoogt de verweving van ondermeer het bosbeheer, groenbeheer, oever- en bosrandbeheer tot één samenhangende beheervisie met aandacht voor de aanwezige en potentiële natuurelementen van het domein.

De bossen van Puyenbroeck dragen nu ook het FSC-label. Dit is een internationaal keurmerk voor duurzaam bosbeheer.